Název, sídlo a právní podstata

 

/1/ Název spolku je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen

„SH ČMS“ nebo „sdružení“).

/2/ Sídlem sdružení je Praha 2, 121 07, Římská 2135/45.

/3/ SH ČMS je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen „OZ“), který působí na úseku požární ochrany ve smyslu zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

/4/ SH ČMS je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska, a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky. Jako sdružení vzniklo – v souladu s Ústavou ČR a zákonem – dne 9. 4. 1991registrací ve smyslu ust. § 6 odst. 1, § 9 odst. 1 zákona o sdružování občanů jako projev vůle tisíců dobrovolných hasičů v souladu správem svobodně se sdružovat a jako Spolek se přetransformovalo na základě zákona č. 89/2012 Sb., OZ, podle příslušných ustanovení OZo dobrovolnosti spolčování a shodě tisíců hasičů na obsahu Stanov.

/5/ SH ČMS je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku. Jeho statutárním orgánem je výkonný výbor SH ČMS za který jedná starosta SH ČMS nebo první náměstek starosty SH ČMS

 

Organizačními jednotkami (pobočnými spolky) SH ČMS jsou:

a) krajská sdružení hasičů (dále zpravidla jen „KSH“),

b) okresní (městská) sdružení hasičů (dále zpravidla jen „OSH“),

c) okrsky (dále jen „okrsky“ nebo „okrsek“), pokud jsou zřízeny jako

organizační jednotka (pobočný spolek)

d) sbory dobrovolných hasičů (dále zpravidla jen „sbory“ nebo „sbor“),

 

Sbor je základní organizační jednotkou (pobočným spolkem) Sdružení hasičů

Čech Moravy a Slezska, v níž jsou bezprostředně realizovány – především

působností výkonnou a prováděcí – cíle sdružení, práva, povinnosti a zájmy

členů sdružení.

Vyhlášení soutěže o nejlepší www stránky SDH 

 

 Logo.png

 

Pardubický deník

článek z 6.2.2019

Hasiči kolem nás:

SDH Živanice

 

 

Aktuální výjezdy hasičů Pardubický kraj

 

 

B1 Zakladni Text vpravo radek RGB vyrez.jpg 

podporuje hasiče ze Živanic