Historie sboru

Hasičský sbor byl založen v naší obci 15. února 1901, kdy byly přijaty vzorové zemské stanovy hasičské jednoty a provedeny volby. Prvním starostou byl zvolen pan Václav Chvojka, rolník ze Živanic čp. 43 a velitelem byl ustanoven pan František Chvojka, rolník ze Živanic čp. 1. V této době měl sbor 15 činných členů, kterým slavné obecní zastupitelstvo zakoupilo krásnou ruční koněspřežnou stříkačku od firmy SMEKAL se 100 metry hadic a pořídilo jim slavnostní stejnokroje od pana Suchánka z Přelouče.

První světová válka narušila činnost sboru. Mnoho mužů odešlo na frontu, odkud se již nevrátilo. Práce sboru se obnovila až v roce 1919. Pilně se cvičilo, dokupovala se výzbroj a výstroj, budovala se vodní nádrž v návsi zvaná „KAŠNA“, opět se hrálo divadlo, konaly se bály a pomáhalo se při zvelebování obce. V roce 1921 je na počest padlých v první světové válce postaven pomník „LEGIONÁŘE“, na jehož desce je 24 jmen. Při této oslavě v naší obci poprvé zazářilo elektrické osvětlení.

Dne 15.ledna 1927 pomohlo několik našich hasičů založit Sbor dobrovolných hasičů v osadě Nerad.

Že oheň je zlý pán lze dokázat i u nás, když v roce 1934 při požáru staré sokolovny shořelo mnoho údajů o naší obci. V roce 1936 byla zakoupena nová motorová stříkačka od firmy SMEKAL a veřejnosti představena na župní soutěži 22. srpna 1937, která se konala v Živanicích.

Druhá světová válka se také dotkla i našeho sboru. Na nucené práce             do Německa odcházeli mnozí naši členové, někteří se domů již nevrátili.

První schůze sboru po 2. světové válce se konala 29. července 1945. Byl zde zvolen nový výbor a byl vypracován seznam výstroje a výzbroje. Po urovnání politické situace v roce 1948 došlo k přejmenování hasičů na požárníky. Sbor se pomalu rozjel do své činnosti, opravil starou zbrojnici, pomáhal místnímu národnímu výboru a společně se složkami národní fronty pořádal různé brigádnické práce a kulturní akce. Pořádaly se bály, máje, dětské karnevaly, zájezdy a sbor se zúčastňoval soutěží.

V roce 1957 se zasloužil tamější velitel Miloslav Žák o zakoupení automobilu Praga AV v přeloučské zbrojovce, na kterém bylo odpracováno několik hodin než byl připraven k otypování. Tímto byl vyřešen problém s přemísťováním hasičské stříkačky SMEKAL. V tomto roce bylo také ustanoveno první soutěžní družstvo pod vedením Miloslava Žáka s těmito členy: Bohuslav Bidlo, Zdeněk Doležálek, Josef Dušek, Zdeněk Černý, Ladislav a František Jonášovi, Stanislav Konvalina, Bohuslav Pištora a Pavel Zeman.

Dne 5. prosince 1962 byl v budově MNV Živanice podepsán slučovací protokol sboru živanického se sborem neradským a tak vznikl sbor o počtu 80-ti členů.

Plynulý chod sboru byl narušen srpnem 1968. Naše práce se na čas zaměřila jen na údržbu zbrojnice a strojů. Po krátké pauze se sbor opět věnoval své činnosti. Brigádně pomáhá obci stavět prodejnu, autobusové čekárny, kanalizaci, osvětlení obce, chodníky a podílí se na opravě a přestavbě školy   a na mnoha veřejných a prospěšných pracích. Sbor se zúčastňoval a pořádal fotbalová utkání s okolními sbory, hrál pingpongová utkání, organizoval rybářské závody na „Louži“ pro děti i dospělé.

Dne 9. července 1975 byl pro sbor svátkem, neboť se křtila nová stříkačka PS 12, která dostala jméno „Markéta“. V roce 1978 bylo sboru přiděleno auto značky ROBUR. Na úpravách auta pro hasičské účely bylo několika členy odpracováno 496 hodin.

Dne 2. července 1990 došlo k přejmenování Svazu požární ochrany na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, místních na Sbor dobrovolných hasičů. Zároveň byly vytvořeny nové znaky, hodnosti a uniformy.

V roce 1994 došlo k částečnému útlumu činnosti sboru a bylo nutné zvolit nový výbor. V roce 1996 se do sboru přihlásilo 8 nových mladých členů, kteří pracovali již od roku 1995 v zásahové jednotce obce. V této době dochází k ustanovení nového výboru ve složení starosta – Vavřina Petr, zástupce – Voříšek Pavel, velitel – Douda Josef, jednatel – Danihelka Radomír, hospodář – Schletter Petr, preventista - Doležálek Zdeněk a kronikář – Vlachý Václav.

První výroční valná hromada sboru s novým složením výboru se konala v lednu 1997 s účastí 29 členů a 7 hostů z celkového počtu 54 stávajících členů. V tomto roce se také obnovila tradice předávání dárkových balíčků k výročí členů, pořádal se ples a dětský karneval. V březnu, kdy se konala VVH okrsku Přelouč, byla předána čestná uznání OSH Pardubice panu Lumíru Škodovi a Václavu Vlachému za dlouholetou a obětavou činnost pro sbor. V měsíci květnu sbor pořádal staročeské máje s průvodem a večerní zábavou.

Sbor se zúčastňoval pravidelně okrskových soutěží a okresních kol v požárním sportu. Navštívil soutěže převážně v Čeperce, Srchu a Stéblové, kde dvakrát obsadil 2.místo s časem požárního útoku 26 sekund.

V roce 1998 se poprvé zúčastnilo soutěží naše vzniklé družstvo žen v Malšově Lhotě, kde obsadilo 3. místo.

Rok 2001 byl především věnován přípravám plánovaných oslav 100 let založení SDH Živanice – Nerad. Tyto oslavy dne 26. května 2001 vyvrcholily průvodem s hasičskou technikou z obce Nerad do obce Živanice, kde byl poprvé představen náš nový prapor s heslem „Bližními ke pomoci nám ke cti“. Poté byl položen věnec u pomníku "Legionáře", kde bylo vzpomenuto na zakladatele sboru. Oslavy pokračovaly v areálu sokolovny. Za slunného dne zde proběhla různá vystoupení, uskutečnily se ukázky jak staré, tak i moderní techniky. Historii hasičského sboru představovala výstava kroniky, zhotovené tablo a ukázka památečních předmětů, kterou připravil kronikář p. Václav Vlachý. Hudební doprovod zajišťovala po celý den kapela „Živaňanka“ pod vedením p. Vašíčka.